Tiskové centrum

press-promo

INFORMAČNÍ POVINNOSTI - FONDY

Činnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. je regulována hned několika způsoby. Základním nástrojem regulace je zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dostupný zde). Při individuálním obhospodařování majetku zákazníků se na ni vztahují také relevantní ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dostupný zde). Dohledem nad kapitálovým trhem, tj. zejména nad dodržováním regulace, je pověřena Česká národní banka , na jejichž stránkách naleznete také další aktuální informace týkající se regulace činnosti investiční společnosti.


Amundi CR je dále jedním ze zakládajících členů Asociace pro kapitálový trh (dříve Asociace fondů a asset managementu ČR), která sdružuje investiční společnosti, které se zavázaly dodržovat Stanovy asociace, Etický kodex a další předpisy regulující jednání a činnosti investičních společností.


Činnost depozitáře pro fondy Amundi CR vykonává Komerční banka, a.s. Povinně zveřejňované informace naleznete v v sekci tiskové centrum, kde naleznete výroční a pololetní zprávy, čtvrtletní informační povinnosti a další zveřejňované údaje. Statuty fondů, sdělení klíčových informací a Informace o vlastním kapitálu a kurzech jednotlivých fondů jsou pak uvedeny v sekci fondy u jednotlivých fondů a v podsekci fondy-denní hodnoty.


INFORMAČNÍ POVINNOSTI - SPOLEČNOST

Harmonogram zpracování pokynů Informační povinnosti dle vyhlášky České národní banky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.


Informační povinnosti k Vyhlášce 163/2014 Sb


Informační povinnosti dle § 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb


INFORMAČNÍ POVINNOSTI - FKI

Informační povinnosti dle § 12 odst. 6 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování


Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. dne 8.10.2009 rozhodlo o záměru zrušit fondy kvalifikovaných investorů KB Kapitál konzervativní a KB Kapitál růstový a za tímto účelem zahájí správní řízení s ČNB.

Společnost žádá o odnětí povolení k vytvoření fondů z důvodu, že v důsledku vývoje na kapitálových trzích vidí zrušení fondů jako nejvhodnější řešení v zájmu podílníků fondů. Většina majetku fondů je uložena na bankovních vkladech. Vzhledem k situaci fondů byl podílníkům fondů nabídnut odkup jejich podílových listů, což již většina z nich využila a v důsledku toho došlo k poklesu počtu investorů ve fondech a následně i majetku fondů pod minimální hranici 50 000 000 Kč.