Fondy

KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive

ISIN: CZ0008475068

Investiční řešení, které se přizpůsobí a reaguje na tržní změny za Vás

Fond přebírá investiční strategii fondu SG Flexible, dlouhodobě úspěšného konzervativního fondu, který je nabízen francouzským investorům od roku 2012.

Flexibilní fond využívá potenciál trhu tím, že může investovat jak do akcií (maximálně 30 %), tak do všech ostatních dostupných tříd aktiv. Fond zároveň nečelí žádnému omezení, co se výběru aktiv týče – může investovat do jakékoliv země, sektoru, akcie, dluhopisu, měny, komodity a maximálně využít aktuální témata a příležitosti s tím, že skladba fondu se mění na základě tržního vývoje. Díky flexibilnímu a přizpůsobivému přístupu v dlouhodobém období poskytuje i vyšší stálost výnosů. Vysoká diverzifikace fondu a flexibilita zároveň snižuje rizikovost investice, kdy je možné libovolně snižovat podíl potenciálně rizikových aktiv a utlumit dopad negativních tržních změn.

Přepnout na video s titulky

Kalkulačka portfolia Přidat k porovnání Nabídka fondu

Výkonnost

SG Flexible - třída P
Výkonnost třídy P

Základní rozložení majetku

Rozložení majetku
Investiční riziko:
4
Doporučená doba investice: 3,00 let
Zajištění do koruny: Ano
Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-0,63%); (+0,49%)

Cílová skupina

Fond je svým investičním zaměřením určen pro konzervativnější klienty, kteří jsou ochotni akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu. Doporučený investiční horizont je 3 roky a déle.

Hlavní charakteristiky

  • Široké investiční možnosti – napříč všemi trhy a aktivy, bez jakýchkoliv regionálních, sektorových a kapitalizačních omezení = maximální využití tržních příležitostí při minimalizaci rizika a vyhnutí se negativním dopadům tržních změn
  • Limit rizika – max 30% akcií – vhodný i pro konzervativního investora, který je averzní k riziku
  • Flexibilita a široká diverzifikace umožňují zároveň dosáhnout stálého výnosu a ochrany před rizikem
  • Rychlá reakce na změny na finančních trzích = využití i krátkodobých trendů, potlačení negativních změn
  • Univerzální řešení = jeden fond nabízí vysoce diverzifikované portfolio, klient získává celou škálu aktiv
  • Silný management neustále optimalizuje poměr výnosu a rizika, jedná se o flexibilní, ale opatrný přístup
  • Flexibilní fond s nízkou mírou kolísaní maximálně 6%, od založení – roční volatilita nemá přesáhnout hranici 10%

Rizika

Riziko Fondu spočívá zejména v úvěrovém, akciovém, tržním a měnovém riziku. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a dluhopisů, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 3 let. Další informace o rizicích naleznete ve statutu a v klíčových informacích pro investory na www.iks-kb.cz. Fond je podřízeným fondem fondu SG Flexible obhospodařovaného společností Société Générale Gestion (řídící fond), která je dceřinou společností Amundi. Společnost Société Générale Gestion nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Bližší informace o řídícím fondu jsou k dispozici ve statutu (prospekt) a sdělení klíčových informací řídícího fondu, zveřejněného na www.iks-kb.cz.

Teritoriální rozložení majetku

Teritoriální rozložení majetku

Nejčastější otázky

Riziko Fondu spočívá zejména v úvěrovém, akciovém, tržním a měnovém riziku. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do akcií a dluhopisů, měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice a měl by být ochoten odložit investovaný kapitál na dobu nejméně 3 let. Další informace o rizicích naleznete ve statutu a v klíčových informacích pro investory na www.iks-kb.cz. Fond je podřízeným fondem fondu SG Flexible obhospodařovaného společností Société Générale Gestion (řídící fond), která je dceřinou společností Amundi. Společnost Société Générale Gestion nepřijímá žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Bližší informace o řídícím fondu jsou k dispozici ve statutu (prospekt) a sdělení klíčových informací řídícího fondu, zveřejněného na www.iks-kb.cz.

Proč pravidelně investovat?

Pravidelné investování