Tiskové centrum

press-promo

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.


Období přerušení obchodování: od 2. ledna 2018 do 4. ledna 2018, tj. na 3 pracovní dny


V souladu s návrhem Asociace pro kapitálový trh ČR na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovení aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování, pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, rozhodlo představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. dne 23. listopadu 2017 na svém řádném zasedání, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů (viz příloha) v období od 2. ledna 2018 do 4. ledna 2018 včetně, tj. na 3 pracovní dny, a to v zájmu naplnění odborné péče při správě majetku fondů a v zájmu zachování rovných práv všech podílníků v období omezených aktivit spojených s přechodem do nového roku a nutných operací spojených s ukončením účetního období a nastavení systému do nového kalendářního období, a to zejména z těchto důvodů:


  1. Provedení komplexní kontroly a doplnění účetnictví fondů tak, aby byly všechny podklady pro uzavření účetního roku úplné.
  2. Prodloužení procesů úplného a konečného stanovení hodnot investičních nástrojů dne 31. prosince ve všech portfoliích fondů, neboť zejména v případě zahraničních podílových listů dochází běžně k dvoudennímu zpoždění zveřejňování cen s ohledem na typ investičních nástrojů a procesu oceňování.
  3. Zpracování účetní uzávěrky zahrnující výpočet hospodářského výsledku ve spolupráci s externím daňovým poradcem, včetně zajištění výpočtu daňově neuznatelných nákladů dle §25i Zákona 586/1993 Sb., na které navazuje ocenění podílových fondů a následná podrobnější kontrola depozitáře, u které zpravidla dochází z důvodů náročnějšího zpracování k časovým posunům.
  4. Provedení uzavření knih, provedení fixace portfolií fondů z důvodu způsobu danění, kdy je prováděno danění realizovaného i nerealizovaného zisku. Zavedení počátečních stavů pro oceňování v novém roce v oceňovacím a účetním systému je poměrně časově náročný proces (až 48 hodin), který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím.
  5. Podrobné kalkulace očekávané dividendy s rozhodným datem 1. ledna 2018 u fondu KB privátní správa aktiv 5D, schvalovacího procesu, kdy představenstvo Společnosti rozhoduje o výši vyplácené dividendy, a příprava výplaty schválené dividendy.
  6. Úprava a nastavení kontrolních systémů pro výpočet NAV fondů na nový kalendářní rok.

Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu/odkupu podílových listů, které budou vypořádány před pozastavením, bude čtvrtek 28. prosince 2017. Pokyny přijaté 29. prosince 2017 až 4. ledna 2018 budou vypořádány dne 5.1.2018 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy kurzem k 28.12.2017.


Společnost přijímá taková opaření, aby v souladu s otevřenou politikou informování podala všem podílníkům včasné a dostatečné informace o způsobu a důvodech pozastavení a to zejména zveřejněním odpovídajících informací na webových stránkách společnosti a prostřednictvím distribuční sítě.Přílohy: