Fondy

Amundi CR Krátkodobých dluhopisů

ISIN: CZ0008471992

Fond investuje převážně do dluhopisů s krátkou až střednědobou splatností. Maximální durace portfolia (úrokové riziko) je omezena shora na 1,5 roku. Dluhopisy se rozumí státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, a municipální dluhopisy. Maximálně 20 % majetku fondu lze alokovat do investic neinvestičního stupně. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky (české státní dluhopisy) a Evropy (podnikové a kreditní dluhopisy). Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 80 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 1 až 1,5 roku.
Kalkulačka portfolia Přidat k porovnání

Výkonnost

Základní rozložení majetku

Rozložení majetku
Investiční riziko:
2
Doporučená doba investice: 1,50 let
Zajištění do koruny: Ano
Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-0,67%); (+2,92%)

Cílová skupina

Fond je určen investorům, kteří hledají alternativu ke krátkodobým termínovaným vkladům. Fond je vhodný jako finanční rezerva s dostatečně vysokou likviditou a nízkou hladinou kolísání.

Hlavní charakteristiky

    • Bezpečná a stabilní investice v čase, riziko investice je velmi nízké
    • Výkonnost je určena krátkými sazbami v ekonomice
    • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Teritoriální rozložení majetku

Teritoriální rozložení majetku

Nejčastější otázky

Jaké aktiva fond nakupuje?
Fond nakupuje do svého portfolia dluhové instrumenty nesoucí fixní a variabilní výnos. Stěžejní část majetku tvoří české vládní dluhopisy a bankovní depozita. Doplňkově jsou do portfolia zařazeny podnikové a kreditní dluhopisy emitentů s investičním ratingem. Splatnost všech pokladových aktiv nesmí přesáhnout 2 roky. Měnové riziko u zahraničních emisí je zajišťováno do koruny.
Jakým způsobem je portfolio fondu řízeno?
Strategie fondu aktivně reaguje na měnící se tržní podmínky a přizpůsobuje tomu složení portfolia. Vzhledem k ekonomickému prostředí může manažer fondu zvýšit v portfoliu váhu podnikových a kreditních dluhopisů, které zpravidla mají vyšší výnos než státní dluhopisy. Splatnost dluhopisů však musí být vždy maximálně 2 roky.
Za jak dlouho budete mít k dispozici prostředky, pokud se rozhodnete investici ukončit?
V případě žádosti o odkup má klient své prostředky k dispozici zpravidla do 8 kalendářních dní (ze zákona 15 pracovních dní).

Proč pravidelně investovat?

Pravidelné investování